Onze voorwaarden

Zodat jij weet waar je aan toe bent

Algemene voorwaarden DPD-Academy

Artikel 1

DPD-Academy: DPD-Academy is een handelsnaam van DPD-Consultancy B.V waar DPD-Academy geschreven staat kan DPD-Consultancy B.V. gelezen worden en visa versa.
Inschrijving of aanmelding: Een door de Klant ingestuurde en door DPD-Academy bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en DPD-Academy.
Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding.
Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is.
Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie.
Service: Service en of dienstverlening zoals vermeld in de opleidingsinformatie.
Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving.
Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is.
Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen.
Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.DPD-Academy.nl en/of vermeld in de studiegidsen.
Klant: Particulier of bedrijf die bij DPD-Academy een of meerdere opleidingen afneemt.
DPD-Academy: DPD-Consultancy B.V.
Student: natuurlijk persoon die opleiding volgt.
Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding.
Opleiding of cursus: een door DPD-Academy verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met DPD-Academy een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant DPD-Academy heeft bereikt en DPD-Academy de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan DPD-Academy voor de duur van de gehele opleiding en verwacht DPD-Academy van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan DPD-Academy voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat DPD-Academy een hoogwaardige opleiding biedt. DPD-Academy zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 3 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit DPD-Academy. een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door DPD-Academy genoemde bedragen zijn inclusief btw tenzij nadrukkelijk vermeld.

Artikel 4 – Betaling

 1. DPD-Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. DPD-Academy stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan DPD-Academy bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken en kan DPD-Academy openstaande termijnen ineens vorderen.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 40.-
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met DPD-Academy voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door DPD-Academy heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. DPD-Academy betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert DPD-Academy de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door DPD-Academy te bepalen waardevermindering te vergoeden.
 5. De klant verliest zijn recht op herroeping wanneer op het moment van inschrijven al reeds binnen 14 kalenderdagen een start wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en dit nadrukkelijk tussen de klant en DPD-Academy is overeengekomen.

Artikel 6 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is DPD-Academy gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
  1. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft DPD-Academy geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.
  3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en DPD-Academy is beëindigd.

Artikel 7 – Serviceduur

 1. De serviceduur bedraagt standaard de studieduur verlengd met twee maanden.
 2. Het toekennen van vrijstellingen en eventuele verkorten van de studieduur als gevolg daarvan, heeft geen invloed op de serviceduur. Deze blijft gebaseerd op de oorspronkelijke studieduur.
 3. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. DPD-Academy houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.
 4. Na het verstrijken van de serviceduur heeft DPD-Academy tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

artikel 8 – Examens

Indien aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

Opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan 
Bij deze opleidingen maken examens een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

 1. De hoogte van het examengeld staat op de website www.DPD-Academy.nl vermeld.
 2. Klanten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:
  1. Klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
  2. Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
  3. Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie en/of op DPD-Academy Campus van de desbetreffende opleiding
 3. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de Klant zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.
 4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Informatie over het aanmelden en het aanmelden zelf staat op de digitale leeromgeving van DPD-Academy.

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Opleidingen waarbij de examens los worden geboekt 
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen Klanten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op DPD-Academy.nl
 2. Voor een aantal examens gelden toelatingseisen. Deze staan vermeld in de opleidingsinformatie en/of op de DPD-Academy online les omgeving van de desbetreffende opleiding.
 3. Overige voorwaarden m.b.t. het afnemen van DPD-Academy examens zijn voor boeking te raadplegen op de DPD- ACADEMY online les omgeving.

Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie
Hierbij komen de voorgaande bepalingen van artikel 8 te vervalen tevens geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het boeken en betaling van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de klant zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. DPD-Academy heeft geen invloed op in de uitslagbepaling.

Artikel 9 – Annulering voor aanvang opleiding

 1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 5) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
  1. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
  2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van het totale lesgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden lesgeld.
  3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale lesgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden lesgeld.
  4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden lesgeld.
 2. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Student aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk.
 3. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
  1. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
  2. Eventueel door de klant ontvangen opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
  3. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

Artikel 10 – Voortijdig beëindigen

 1. Voor alle opleidingen geldt dat deze niet voortijdig beëindigd kunnen worden.

Artikel 11 – Uitvoering van het onderwijs

 1. DPD-Academy heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan DPD-Academy om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan DPD-Academy het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt DPD-Academy zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de Klant een locatiekeuze aan te geven. DPD-Academy spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet DPD-Academy er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal DPD-Academy Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht DPD-Academy hier enig voordeel van ondervindt.
 5. Wanneer er naar het oordeel van DPD-Academy voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal DPD-Academy zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module op afstand aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 6. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan DPD-Academy om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door DPD-Academy geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij DPD-Academy.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving DPD-Academy Campus anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 13 – Studeren vanuit het buitenland

Klanten in het buitenland betalen een toeslag per maand om de meerkosten voor onder andere verzending te dekken. Contactdagen, bijeenkomsten en examens worden uitsluitend in Nederland georganiseerd. Klanten die deze willen bijwonen dienen hier rekening mee te houden. Meer informatie over plaatsen en data staat in de Opleidingsinformatie.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DPD-Academy is beperkt tot maximaal het door de Klant aan DPD-Academy betaalde lesgeld en examengeld.
 2. DPD-Academy behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. DPD-Academy is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via DPD-Academy bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het DPD-Academy Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door DPD-Academy ontwikkeld en/of samengesteld. DPD-Academy is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DPD-Academy.

Artikel 15 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van DPD-Academy. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. DPD-Academy kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken: a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of docenten. b. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties.
 3. xDPD-Academy houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Onze verwerking is aangemeld bij het CBP in Den Haag. Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.
 4. DPD-Academy en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site (de digitale leeromgeving) te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.

Artikel 16 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen algemene voorwaarden door DPD-Academy worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van DPD-Academy.

Start typing and press Enter to search

U kunt ons nu direct bellen op (+31) 085 90 22 120
U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Leuk dat u zich wilt aanmelden voor de opleiding! Vul onderstaand formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de gegevens compleet te maken.
Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.


Persoonsgegevens

Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht:
ManVrouw
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail adres:

Telefoon:

Cursusgegevens
Schrijft zich in voor de cursus

Indien op de website is aangeven dat u de opleiding virtueel (op afstand) kunt volgen hoe wenst u deze dan te volgen?
Fysiek op locatieVirtueel op afstand

Hoe wenst u te betalen?: VolledigIn 4 termijnen

 • Betaling volledige cursusbedrag in 1 keer te voldoen 1 maand voor aanvang van de cursus.
 • Betaling in 4 termijnen over een periode van 4 maanden. Het eerste termijn moet direct voldaan worden. Daarna krijgt u nog 3 keer maandelijks een deelfactuur.

Bankgegevens
Het cursusbedrag wordt betaald van bankrekening nummer:

Deze bankrekening staat op naam van:

De factuur wordt verstuurd naar uw emailadres

Ik heb de algemene leveringsvoorwaarden gelezen en aanvaard.
U ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail van bovenstaande gegevens op uw opgegeven privé mail-adres.

Handtekening:


Aanvragen gratis Informatie

U bent nog maar één stap verwijderd van uw gratis informatiepakket.
Vul onderstaand formulier in en op klik aanvragen. U ontvangt dan enkele minuten later uw informatiepakket in uw email.

 

 

Wilt u onze nieuwsbrief en aanbiedingen ontvangen?
JaNee

Aanvragen studie adviesgesprek

U bent nog maar één stap verwijderd van uw gratis adviesgesprek,
Vul onderstaand formulier in en klik aanvragen, wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

Wilt u onze nieuwsbrief en aanbiedingen ontvangen?
JaNee